Regulamin

Wydawcą Wortalu obrzezna-online.pl jest AT Connect Sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000485254.

Wortal obrzezna-online.pl ma spełniać dwa podstawowe zadania:

  • zapewnić interesującą treść dla mieszkańców i pracowników firm z rejonu ulic Marynarskiej, Rzymowskiego, Bokserskiej, Postępu, Cybernetyki i oczywiście Obrzeżnej leżącej w centrum obszaru,
  • zapewnić firmom znajdującym się na tym obszarze, lub firmom posiadającym ofertę dla pracowników i mieszkańców obszaru, komunikację z klientami.

Z powyższych względów, aby podnieść atrakcyjność oferty lokalnej, nie zamieszczamy reklam i treści obcych z automatycznych serwisów reklamowych takich jak Google AdWords. Wyjątek mogą stanowić po 2 boxy reklamowe na stronę z obrazem z kamer internetowych. Dopuszczamy uzupełnienie oferty lokalnej w zakresie poszerzającym, z naciskiem jednak na to, że taka oferta jest łatwo dostępna dla naszych lokalnych użytkowników.

Zasady ogólne

1. Wortal obrzezna-online.pl jest ogólnie dostępny w sieci w zakresie dostępu do informacji i nie wymaga logowania.

2. Wortal obrzezna-online.pl utrzymywany jest z promocji lokalnego biznesu oraz innych firm, które choć znajdują się poza obszarem wyznaczonym w przybliżeniu ulicami Marynarska, Rzymowskiego, Gotarda, Bokserska, Komputerowa (do torów kolejowych), Marynarska, są gotowe świadczyć usługi lub sprzedawać produkty łatwo dostępne dla mieszkańców i pracowników tego obszaru.

3. Poza wyżej wymienionymi ulicami w obszarze działania Wortalu znajdują się ulice: Obrzeżna, Postępu, Cybernetyki, Taśmowa, Wynalazek, Jadźwingów, Gruszczyńskiego oraz Bogunki.

4. Użytkownicy, którzy chcą promować się na Wortalu, muszą posiadać status „zarejestrowanego użytkownika”.

5. Użytkownicy chcący zamieszczać informacje niekomercyjne na Wortalu obrzezna-online.pl muszą również mieć status „zarejestrowanego użytkownika”.

6. Podejrzenie naruszenia niniejszego regulaminu bądź prawa prosimy zgłaszać na adres: kontakt@obrzezna-online.pl.

7. Wydawca Wortalu zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika w przypadku uporczywego łamania zasad regulaminu.

Rejestracja

8. Rejestracja polega na założeniu konta na Wortalu.

9. Konta podlegają weryfikacji przez administratora z uwzględnieniem kryteriów lokalizacji oraz treści.

10. Założenie konta następuje poprzez wypełnienie pól obowiązkowych „formularza użytkownika”.

11. Nie zakładamy kont użytkowników promujących między innymi hazard czy erotykę.

Aktywność zarejestrowanych użytkowników na Wortalu

12. Zarejestrowany użytkownik może korzystać z funkcjonalności Wortalu, w szczególności umieścić stronę o swojej działalności, zamieszczać reklamy, dokonywać wpisów o promocjach oraz wpisów niekomercyjnych.

13. Informacje zamieszczane na Wortalu użytkownik umieszcza w „kategorii” wybranej z menu. Wydawca Wortalu jest uprawniony do przeniesienia informacji do właściwej kategorii, bez uzyskania zgody użytkownika.

14.  Poprzez „stronę użytkownika” należy rozumieć unikalny adres https://obrzezna-online.pl/…….. zawierający: nazwę, opis, telefony kontaktowe, godziny otwarcia, kategorię, lokalizację na mapie, zdjęcia lub grafikę w formatach zdefiniowanych w formularzach.

15. Wydawca Wortalu zastrzega sobie prawo do usuwania linków zewnętrznych do stron zewnętrznych (poza domeną obrzezna-online.pl).

16. Poprzez „reklamę” należy rozumieć formy graficzne i tekstowe zgodne ze standardami określonymi w formularzach. Reklamy umieszczane są w „modułach” i „boxach” reklamowych zdefiniowanych w layoucie Wortalu.

17. Przez „wpisy niekomercyjne” należy rozumieć informacje o ciekawych wydarzeniach dotyczących obszaru działania Wortalu. Wpisy niekomercyjne umieszczane są w modułach i boxach wpisów zdefiniowanych w layoucie Wortalu.

18. Przez „informacje promocyjne” należy rozumieć treści promocyjne zamieszczane przez użytkowników posiadających aktywną stronę użytkownika. Informacje promocyjne umieszczane są w modułach i boxach zdefiniowanych jak w punkcie poprzedzającym dla wpisów niekomercyjnych.

19. Dla wpisów dotyczących kategorii nieruchomości i ogłoszeń drobnych dopuszcza się uproszczoną formę promocji, która nie wymaga założenia strony użytkownika.

20. Na stronach użytkowników reklamy obce nie są zamieszczane.

21. Reklamy na stronie głównej, stronach kategorii i innych stronach wspólnych umieszczane są w przeznaczonych do tego boxach w arytmetycznym trybie rotacyjnym.

22. Arytmetyczny tryb rotacyjny polega na wyświetlaniu reklam wszystkich użytkowników, którzy opłacili reklamę w równych proporcjach. Dla przykładu, jeżeli tylko jeden użytkownik wykupił reklamę, będzie ona wyświetlana przy każdym wejściu na stronę, jeżeli trzech użytkowników ma aktywną reklamę, dana reklama będzie wyświetlana co trzecią odsłonę.

23. Maksymalna liczba rotacyjnie wyświetlanych reklam w jednym boxie reklamowym to pięć.

24. W przypadku popytu na większą liczbę reklam reklamodawcy Wortalu posiadający status zarejestrowanego użytkownika mają pierwszeństwo przed reklamodawcami niezarejestrowanymi.

25. Zamieszczane reklamy muszą szanować estetykę Wortalu oraz jego informacyjny charakter.

Opłaty

26. Za świadczenie usług na Wortalu obrzezna-online.pl pobierane są opłaty.

27. Opłaty wyrażone są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT).

28. Publikacja następuje po uiszczeniu opłaty brutto.

29. Po uiszczeniu opłaty brutto Wydawca Wortalu wystawia fakturę VAT lub inny dokument zgodnie z obowiązującym prawem.

30. Opłaty uiszczane są w ramach abonamentu okresowego lub za liczbę wyświetleń.

31. Cennik reklam na Wortalu dostępny jest po zalogowaniu.

32. Reklamy dla podmiotów spoza obszaru, w szczególności niezarejestrowanych użytkowników, wyceniane będą indywidualnie po skontaktowaniu się z wydawcą wortalu na adres: reklama@obrzezna-online.pl.

Kolejność prezentowania stron

33. Kolejność prezentowania stron przy opłatach standardowych w kategoriach wynika z kolejności ich dodania.

Wpisy niekomercyjne

34. Wpisu niekomercyjnego może dokonać każdy zarejestrowany Użytkownik. Zamieszczenie takiego wpisu jest bezpłatne.

35. Wpis niekomercyjny zostanie umieszczony na stronie po zaakceptowaniu przez moderatora.

Informacje promocyjne

36. Do umieszczania informacji promocyjnych na pierwszej i kolejnych stronach Wortalu uprawnieni są zarejestrowani użytkownicy, którzy posiadają opłaconą stronę na Wortalu.

37. Użytkownik posiadający opłaconą stronę na Wortalu może zamieścić maksymalnie 5 ofert promocyjnych miesięcznie. Oferta powinna być sformatowana w formularzu w sposób nadający się do zamieszczenia na stronie.

38. Informacja promocyjna może zawierać 1 zdjęcie główne lub logo oraz do 3 zdjęć dodatkowych. W przypadku, kiedy zdjęcie ani logo nie zostanie dołączone, w miejscu zdjęcia pojawi się ikonka branży.

39. Użytkownicy powinni zamieszczać unikalne informacje promocyjne. Identyczna informacja promocyjna może pojawić się maksymalnie 2 razy w miesiącu.

40. Skróty informacji promocyjnych pojawiają się na stronie głównej Wortalu w kolejności ich zamieszczenia.

41. Informacje promocyjne zawierać mogą link do strony użytkownika na Wortalu.

Przestrzeganie prawa

42. Użytkownicy Wortalu, zamieszczając jakiekolwiek treści, zobowiązują się do przestrzegania postanowień regulaminu.

43. Użytkownicy Wortalu, zamieszczając jakiekolwiek treści, oświadczają, że nie naruszają praw autorskich osób trzecich.

44. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wpisy dokonane przez osoby trzecie, którym udostępnił swoje dane niezbędne do zalogowania na Wortalu.

45. Nie dopuszcza się zamieszczania treści niezgodnych z prawem lub wprowadzających użytkowników w błąd.

46. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczenia informacji zgodnych ze stanem faktycznym.

47. Wortal nie ponosi odpowiedzialności za zgodność treści zamieszczanych przez użytkowników ze stanem faktycznym.

48. Zarejestrowany poprzez formularze kontaktowe użytkownik Wortalu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wydawcę Wortalu w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą  elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

Postanowienia końcowe

49. Użytkownicy są zobowiązani do zachowania zasad polskiej pisowni.

50. Użytkownik cytujący treści zamieszczone w innych serwisach, jest zobowiązany do podania źródła cytatu.

51. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Wydawcę oraz użytkowników obowiązują przepisy polskiego prawa.

52. Regulamin obowiązuje od dnia 7 stycznia 2014.

53. Wydawca Wortalu może zmienić regulamin i uruchomić nową wersję Wortalu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Wydawcę, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Wortalu zmienionego regulaminu.

54. Wszelkie uwagi co do funkcjonowania Wortalu prosimy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@obrzezna-online.pl.

55. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Wortalu, w tym do loga „obrzezna-online.pl”, a także od układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na Wortalu, przysługują Wydawcy lub właścicielom tych znaków, o ile nie wskazano inaczej. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących Wydawcy za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w regulaminie lub za zgodą Wydawcy.

56. Użytkownik jest uprawniony do linkowania lub osadzania kodów z adresem strony Wortalu w innych serwisach lub na swoich stronach internetowych.